POLICY

Behandling av personuppgifter


Denna dag, 2018-05-25, har följande policy upprättats för Aktiv Revision i Gävle AB.


Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina

personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande

dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din

integritet.


Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi

använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta

tillvara dina rättigheter.


Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår

utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi

strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller

marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att

uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi

samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du

kan motsätta dig det.


Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i

annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på

personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Fotografier
 • Bankkonto
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina

personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall

behandlingen grundas på samtycke.


Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina

personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra

skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan

fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har

fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt

dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om

vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har

frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller

rättigheter.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som

behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.


I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär

ett högre skydd för dina personuppgifter.


Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot

intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.


Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.


Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har

samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller

lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt

säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


Ansvar

Aktiv Revision i Gävle AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina

personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.